Mistä on kyse?

Tervetuloa Seuraava Askel -oppaan pariin.

Tähän oppaaseen on koottu yhteen PK yrityksille suunnattuja rahoitustukimuotoja, joiden tarkoituksen on auttaa yrittäjiä selviytymään koronan aiheuttamista liiketoiminnan haasteista.

Opas on jaettu neljään erilliseen osioon, jotka seuraavat yrityksen kehityspolun vaiheita. Eri rahoitusmuodot on linkitetty näihin kehittämistarpeisiin.

Oppaassa on koottu yhteen rahoitusmuotoja, joita on käytössä kansallisesti ja Euroopan unionissa.

 

Tämä opas on tarkoitettu erityisesti yritysneuvojille

ja yritysten kehittämisen kanssa työskenteleville henkilöille. 

Tämän oppaan tuottajana toimii ProAgria Lappi. 

MISTÄ ON KYSE?

Mistä EU:n koronatukijärjestelmässä on kyse?

Vuoden 2020 aikana  käynnistettiin niin kansallisesti kuin EU tasolla massiiviset tukitoimet turvaamaan yhteiskunnan toimivuutta ja selviytymistä koronan aiheuttamasta talouden ja yhteiskunnan toimien alasajosta. Euroopan komission johdolla käynnistettiin toimet, joilla tuettiin EU-maiden talouksia koronan vaikutuksista selviytymisessä hyväksymällä päivitetyt Covid-19 -rahoitusehdot. Tämä mahdollisti nopeat kansalliset ratkaisut yritystoiminnan tukemisessa, joita Suomessa ovat toimeenpanneet Business Finland, Finnvera, ELY keskukset, maakuntien liitot ja muut julkisia avustuksia ja lainoja jakavat tahot. Samalla käynnistettiin laajat toimet, joilla ohjattiin lisärahoitusta käynnissä oleviin rahoitusvälineisiin ja -instrumentteihin.

Keväällä 2020 käynnistyi myös valmistelut ns. Euroopan Unionin Next Generation tukipaketin luomiseksi, jossa panostetaan erityisesti koronakriisistä elpymiseen tähtäävien toimenpiteiden valmisteluun ja tulevaan toimeenpanoon. Samaan aikaan Euroopan Investointipankki - ryhmään kuuluvan Euroopan Investointirahaston kautta yrityksille kanavoitavien rahoitusjärjestelyjen ehtoja helpotettiin ja kokonaisrahoitusta kasvatettiin.

 

Tässä oppaassa on pyritty luomaan yhteenveto PK yrityksille suunnatuista rahoitusmuodoista, joita on tarjolla kansallisesti ja suoraan EU tukijärjestelmistä haettavissa.

 

Pyrimme myös kertomaan, miten rahoitusten kokonaishyöty on maksimoitavissa hyödyntämällä eri rahoituslähteiden välisiä synergioita. Lisäksi luomme katsausta siitä, että miten pk-yritykset voivat pitkällä tähtäimellä parhaiten hyödyntää myös suuria kehittämis- ja innovaatiorahoituksia olemalla kumppani TKI toimijoille.

Next Generation EU katsoo kohti tulevaa

 

On EU jäsenvaltioiden yhdessä sopima elvytyspaketti, jossa rahoitusta jaetaan seitsemän erillisen rahoitusohjelman ja instrumentin kautta. Tämän rahoituskehyksen laajin osa-alue kulkee meillä nimellä Suomen kestävän kasvun ohjelma, ja sen tarjoama rahoitus on kohdistettu vuosille 2021 – 2023 ja toimeenpano alkaa 2021 kevään aikana. Lisäksi kehyksen alla on kaksi muuta rahoituskokonaisuutta, joiden kautta voidaan tukea suomalaisen pk-yrityssektorin kehitys- ja selvitymishankkeita. REACT-EU-väline ohjaa lisärahoitusta käynnissä olevaan rakennerahasto-ohjelmaan ja Maaseudun kehittämisrahoituksen elvytysvaroista toteutetaan siirtymäkaudella 2021 – 2022 luonnonvarojen kestävään käyttöön ja digitalisaatioon painottuvia projekteja.

 

PK yrityksille suunnatuilla lainatakaus- ja pääomasijoituksen tuella lisäresurssia yritysten investointeihin

 

Osana kokonaisuutta Euroopan Investointipankki - ryhmä on käynnistänyt useita toimenpiteitä koronakriisin taloudellisten seurausten torjumiseksi yrityksissä mm. erilaisten lainatakaus- ja pääomarahoitusinstrumenttien kautta.

Käytössä on useita erilaisille yrityksille ja erilaisiin toimenpiteisiin tarkoitettuja lainatakaus- ja pääomajärjestelyvaihtoehtoja, joista osa on luoto jo aiemmin olemassa olleiden instrumenttien pohjalle. Pääsääntöisesti koronahelpotukset on kohdennettu toteutettaviksi olemassa olevien tukijärjestelmien kautta, esim. kasvattamalla lainatakauksia 50 prosentista 80 prosenttiin, lisäämällä lainarahoitusten kokonaismäärää, laajentamalla rahoituksen käyttökohteita ja helpottamalla takaisinmaksuehtoja. Lisäksi on joukko uusia instrumentteja, jotka linkittyvät osittain Next Generation EU kokonaisuuteen, mutta myös kokonaan uusia instrumentteja. Yrityksille suunnattuja lainoitus-, pääoma- ja tukiohjelmia on 26, jotka ohjataan InvestEU kokonaisuuteen, joka tulee kokoamaan yhteen hajallaan olevat lainoitus-, pääoma- ja tukiohjelmat pk-yrityssektorin kehitystä ja kilpailukykyä.

PK yritykselle suunnattujen lainoitus- ja pääomatukien toimeenpanoa koordinoi Euroopan investointirahasto (EIR), jonka keskeisenä tehtävänä on tukea Euroopan mikro- ja pk-yritysten kasvun rahoitusta. EIR tarjoaa riskipääomaa, mikrorahoitusta ja lainojen takauksia ensisijaisesti pk-yritysten, mikroyritysten ja yhteiskunnallisten yritysten tueksi.

 

EIR:n kautta kanavoidut lainat, pääomasijoitukset, takaukset, vientitakuut ym. koordinoidaan jäsenvaltioissa niin sanottujen rahoituksen välittäjien kautta. Tällä hetkellä Suomessa toimii useita kymmeniä  rahoituksen välittäjiä, joista noin puolet toimivat muista EU jäsenvaltioista. Rahoituksen välittäjä toimii yleensä 1-3 tukimuodon välittäjänä.

 

Tämän linkin voi siirtää vain tukimuotoihin.

Linkki Suomen välittäjäorganisaatioihin

https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/en/financial-intermediaries